ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

Για τη βιομάζα επιδιώκουμε να επιτευχθούν οι εξής στόχοι

  1. Να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις γύρω από τη βιομάζα
  2. Να κατανοήσουν ότι οι όροι "βιομάζα", "βιοκαύσιμα", "βιοενέργεια" σχετίζονται μεταξύ τους και σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται
  3. Να κατανοήσουν ότι η βιομάζα είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας
  4. Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια να εξοικειωθούν με την έννοια της βιομάζας